خودشیفتگی؛ کودکان -- روان‌شناسی؛ روان‌شناسی آسیب‌شناختی