مجموعهٔ کتابهای طلایی  6 کتاب

ترتیب
  • بیش از پنجاه سال از آغاز انتشار کتاب‌های طلایی می‌گذرد. اولین سری این کتاب‌ها به همت محمدرضا جعفری مترجم اکثر آنها به بچه‌های هم‌سن و سال خود او و نیز یکی دو نسل بعد رسید و در دل آنها جا باز کرد....
  • در این کتاب داستانهای: * کفش بلورین * ملکۀ سرزمین برف‌ها * مردی برای پادشاهی * روباه موش‌مرده   را خواهید خواند.
  • در این کتاب داستان: * نهنگ سفید را خواهید خواند. 
  • در این کتاب داستانهای:  * فندق‌شکن * آقا خرگوشه و آقا گرگه * ریش آبی * ابونواس * اردک و خرگوش  را خواهید خواند.
  • بیش از پنجاه سال از آغاز انتشار کتاب‌های طلایی می‌گذرد. اولین سری این کتاب‌ها به همت محمدرضا جعفری مترجم اکثر آنها به بچه‌های هم‌سن و سال خود او و نیز یکی دو نسل بعد رسید و در دل آنها جا باز کرد....
    15,000 تومان
  • بیش از پنجاه سال از آغاز انتشار کتاب‌های طلایی می‌گذرد. اولین سری این کتاب‌ها به همت محمدرضا جعفری مترجم اکثر آنها به بچه‌های هم‌سن و سال خود او و نیز یکی دو نسل بعد رسید و در دل آنها جا باز کرد....
    15,000 تومان