پیامبر بی‌پایانی

به مناسبت سال‌روز مرگ کافکا پیامبران یهود، خبر داده بودند کسی می‌آید که همه چیز را به انجام خواهد رساند و مأموریت را تمام خواهد کرد. مسیح در لحظه‌ی آخر بر صلیب دید که مأموریت پایان یافته و

بشنوید ›