تاریخ زبان فارسی


زبانشناسی تاریخی «علم» است و مانند هر یک از علوم دیگر، هدف و غرض اصلی آن کشف روابط علت و معلولی میان یک سلسله از امور است و فایده و نتیجۀ عملی در وهلۀ اول منظور نیست. اما این فایده و نتیجه خودبه‌خود حاصل می‌شود، یعنی بر اثر دریافتن چگونگی تحول زبان‌های ایرانی بسیاری از مسائل مربوط به قواعد فارسی امروز را می‌توان درست و روشن باز شناخت و از خطاهایی که در این تحقیق بر اثر عدم توجه به سوابق امر پیش می‌آید پرهیز کرد.

دکتر پرویز ناتل خانلری
دهم
۱۳۹۵ (چاپ اول ۱۳۶۵)
رقعی
گالینگور (جلد سخت)
۱۳۳۲
978-964-7443-74-6
فارسی - دستور - تاریخ

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: