4 حقوق بین‌الملل معاهدات - نشر نو

حقوق بین‌الملل معاهدات


معاهده در روزگار ما به معنای تسليم نيست و بر خلاف گذشته كه اعتبار آن از ارادۀ خدايان و منافع اقوام فاتح و اصل جهانگرايی امپراتوری‌ها و فراملی‌گرايی امپراتوری رومی‌_ژرمنی و اصل تعادل قدرتها و مشروعيت نظامهای حاكم ناشی می‌شد، اقتدار خود را از ارزشهای متعالی جامعۀ بشری می‌گيرد كه در صلح و حقوق انسان خلاصه می‌شود. به همين دليل معاهده مفهومی حقوقی يافته و از منابع مهم حقوق بين‌الملل است.

دکتر هدایت‌الله فلسفی
پنجم
۱۳۹۵ (چاپ اول ۱۳۷۹)
رقعی
۱۲۵۴
978-964-7444-32-0
تعهدات بین الملل، حقوق بین الملل

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: